KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

ASCON

www.ascon.net